Lô đề con giáp hoặc lô đề 12 con giáp: tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi thân, tuất, heo là lô đề có số từ những con giáp tuổi, tùy vào mỗi con giáp sẽ được dân chơi chuyên nghiệp quy định là số đề gì và bong88 cũng quy định gần giống như vậy.

Lô đề con giáp hoặc lô đề 12 con giáp: tý, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi thân, tuất, heo là lô đề có số từ những con giáp tuổi, tùy vào mỗi con giáp sẽ được dân chơi chuyên nghiệp quy định là số đề gì và bong88 cũng quy định gần giống như vậy.

Dàn số đề cho 12 con giáp mà dân chơi đề hoặc bàn đề dân gian quy định:

 • (9 số ) : 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
 • Sửu ( 9 số ): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97
 • Dần ( 9 số ): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98
 • Mão ( 9 số ): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99
 • Thìn ( 8 số ): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88
 • Tỵ ( 8 số ): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89
 • Ngọ ( 8 số ): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90
 • Mùi: ( 8 số ): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91
 • Thân: ( 8 số ): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92
 • Dậu ( 8 số ): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93
 • Tuất ( 8 số ): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94
 • Hợi ( 8 số ) : 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Bây giờ chúng ta đối chiếu lô đề bong88 với lô đề dân gian hay chơi có khác nhau không nhé.

1. Lô đề con giáp Tý = 9 số: thao tác (Chọn tab Đề --> Click và tab Con giáp --> Click ô vuông Tý = 9 số). Những ô được đánh dấu màu vàng trong lô đề là ô 00, ô 12, ô 24, ô 36, ô 48, ô 60, ô 72, ô 84, ô 96. Nếu chúng ta muốn đánh trọn một lô đề giáp tý với giá tiền bằng nhau thì chúng ta nhập vào ô tiền cược và click Cược nhanh. Nếu chúng ta muốn thay đổi giá trị của từng số đề thì ta nhập vào ô muốn nhập giá trị cược riêng để cược. Giá trị thấp nhất quy định là 1 điểm. Tỷ lệ ăn cho cược 1 số lô đề con giáp tý  là 1: 96.

2. Lô đề con giáp Sửu = 9 số: thao tác (Chọn tab Đề --> Click và tab Con giáp --> Click ô vuông Sửu= 9 số). Những ô được đánh dấu màu vàng trong lô đề là ô 01, ô 13, ô 25, ô 37, ô 49, ô 61, ô 73, ô 85, ô 97. Nếu chúng ta muốn đánh trọn một lô đề giáp sửu với số tiền cược bằng nhau thì chúng ta nhập vào ô tiền cược và click Cược nhanh. Nếu chúng ta muốn thay đổi giá trị đặt cược của từng số đề thì nhập vào ô muốn nhập giá trị cược riêng để cược. Giá trị thấp nhất quy định là 1 điểm. Tỷ lệ ăn cho cược lô đề con giáp Sứu giống với giáp Tý

3. Lô đề giáp Dần, Mão về thao tác cược, tỷ lệ ăn thì cũng giống như lô đề giáp Tý và Sửu, chỉ khác ở chỗ là số đề cho từng lô không giống nhau.