Lô đề dàn có các loại: 5 có kép, 5 bỏ kép, 7 có kép, 7 bỏ kép, 8 có kép, 8 bỏ kép, 2 cách 3, 16 có kép, 16 bỏ kép, 17 có kép, 17 bỏ kép, 18 có kép, 18 bỏ kép, 19 có kép...

 

Giao diện chính lode dàn

Lô đề dàn 5 số kép = 36 sốLô đề dàn 5 bỏ kép = 30 số


Lô đề dàn 7 có kép = 64 số


Lô đề dàn 7 bỏ kép = 56 số

Lô đề dàn 8 có kép = 81 số

Lô đề dàn 8 bỏ kép = 72 số

Lô đề dàn 15 bỏ kép = 72 số


Lô đề dàn 15 bỏ kép

16 có kép = 36 số  26 có kép = 25 số  38 có kép = 36 số 
16 bỏ kép = 30 số  26 bỏ kép = 20 số  38 bỏ kép = 30 số 
17 có kép = 49 số  27 có kép = 36 số  39 có kép = 49 số 
17 bỏ kép = 42 số  27 bỏ kép = 30 số  39 bỏ kép = 42 số 
18 có kép = 64 số  28 có kép = 49 số  49 có kép = 36 số 
18 bỏ kép = 56 số  28 bỏ kép = 42 số  49 bỏ kép = 30 số 
19 có kép = 81 số  29 có kép = 64 số  00 cách 3 = 34 số 
19 bỏ kép = 72 số  29 bỏ kép = 56 số  00 cách 4 = 25 số 
01 cách 3 = 33 số     (1,2,6,9) = 64 số     (0.3.5.8) = 64 số