Lô đề số kép có các loại: lô đè kép lệch = 10 số, lô đề kép sát lệch = 18 số, lô đề kép thẳng = 10 số, lô đề sát hai kép = 36 số, lô đề sát kép thẳng = 36 số.


Giao diện lô đề số kép


Đề kép lệch


Đề kép lệch

Đề kép thẳng

Đề sát hai kép

Đề sát kép thẳng